กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเงิน 4 กลุ่มนี้

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับประชาชน 4 รายการต่อไปนี้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส.

เดิมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายปกติทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส. ปกติจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 10 และวันที่ 15 เม.ย.นี้ เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลางจึงโอนเงินให้ในวันที่ 9 เม.ย.64

ภาพดังกล่าว

ภาพจาก ดรมบัญชีกลาง

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *