ราชกิจจา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 47 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 47 คน

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

2.พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก

3.พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม

4.พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

5.นายไพศาล ล้อมทอง

6.พลตรีรังษี ธีระศิลป์

7.พลตรีปรีชา น้ำฟ้า

8.พลตรีธราธร บัวทรัพย์

9.พลเรือตรี วิชิต สุทธิพงศ์

10.พันเอก เปรมินทร์ ธิวันนา

11.พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล

12.พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์

13.พันเอก สัญญา สาริบุตร

14.นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง

15.พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว

16.พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์

17.พันตรีธีรดุลย์ เดือนหงาย

18.พันตรีธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์

19.พันตรีวันนิวัติ คำวิลัย

20.พันตรีณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค

21.พันตรีเกรียงไกร ดำดี

22.พันตรีธนพันธ์ ธุระพันธ์

23.พันตรีกลยุทธ ทองถนอม

24.พันตรีโชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์

25.พันตรีกวิน ปราสาทหินพิมาย

26.นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ

27.นาวาอากาศตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์

28.ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว

29.เรืออากาศเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี

30.นายพิธาน เหี้ยมโท้

31.นายวิวัฒน์ สร้อยนาค

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

32.พลอากาศตรีหญิง สุชาดา วรทรัชต์

33.พลตรีหญิง นฤมล สัมผัส

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

34.พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

35.พลอากาศตรีหญิง รุ่งทิวา ชินสกุล

36.พันเอกหญิง วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ

37.นาวาเอกหญิง นารีรัตน์ กมลภากรณ์

38.พันโทหญิง ณธษา บุญกระพือ

39.นาวาโทหญิง กัญญาวีร์ เกิดมงคล

40.นาวาอากาศโทหญิง ชยาภัสร์ อุทาภักดี

41.พันตรีหญิง ศศิกาญจน์ กองราช

42.นาวาตรีหญิง ธิดารัตน์ นวลทอง

43.ร้อยเอกหญิง ศศิธร อุบลเจริญ

44.ร้อยเอกหญิง จีระพร สัมฤทธิ์

45.นางมาโนช คุ้มครอง

46.นางสาววันเพ็ญ เดชฤทธิ์

47.นางพัชนี ดำรงค์ศรี

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *