กทม.ย้ำ เปิดเทอม 1 มิ.ย.

วันที่ 12 พ.ค.64 กรุงเทพมหานคร ออกเประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด กทม.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.2564

ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ภายหลังจากเปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่

1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV

3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง

4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย

5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 ในปัจจุบัน

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *