เช็กเลย ตกลงใครมีสิทธิบ้าง เราชนะรอบใหม่รับเพิ่ม 2,000

หลังการประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค.64 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนจาก โ ค วิ ด- 1 9 ในระยะเร่งด่วน โดยมีทั้งการขยายวงเงิน เปิดโครงการใหม่ ทั้ง เราชนะ ม33 เรารักกัน คนละครึ่งเฟส3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ มาตรการลดค่าครองชีพ

สำหรับโครงการ “เราชนะ” ที่เคยมีประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 32.8 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.64) จะได้ร้บเงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

ใครมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา “เราชนะ” ในครั้งนี้บ้าง ?

สำหรับคนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาจากเราชนะ เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะที่มีการลงทะเบียนและรับเงินเรียบร้อยแล้วในรอบแรก เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการขยายวงเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่มีการเปิดให้ “ลงทะเบียนเราชนะ” ใหม่ แต่ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

คุณสมบัติผู้ได้รับเงิน “เราชนะ”

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้เงินเราชนะที่ผ่านมา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม.เห็นชอบโครงการ

2.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563

7.มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าว จะต้องรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเราชนะ เพิ่มเติมในครั้งนี้

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *