รู้ไปโม้ด – 6 เมษายน

6 เมษายน

วันจักรีมีบันทึกเป็นพงศาวดารไหมคะ เขียนว่าอย่างไร

โซนาร์

ตอบ โซนาร์

จดหมายบันทึกความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ตั้งแต่ จ.ศ. ๑๑๒๙-๑๑๘๒ บันทึกไว้ดังนี้

“ณ วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕ ลุศักราช ๑๑๔๔ ปีขาล จัตวาศก เพลาสองโมงเศษศุขสวัสดิฤกษ (ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325) เสด็จเข้าพระนคร ปราบดาภิเศก อดิเรกเฉกชมสมบัติ จักรพรรดิ์ตราพร้อมถวาย ๑๒ พระกำนัล ๑๒ พระคลัง แล้วมี พระราชโองการรับสั่งให้ตั้งกรุงเทพมหานครยังฝั่งบุรพทิศ พระสุริยทรงกรด ๗ วัน เมื่อตั้งทวารวดี อุดมโชคเข้าเหยียบกรุงธนบุรี แรกเสด็จยั้งประทับ ณ วัดควงไม้พระมหาโพธิ์บนบันลังก์ ประจญพระยามารด้วยพระบารมี ๓๐ ทิศ เปนประถมกษัตริย์ สมเด็จเอกาทศรถพระเจ้าปราสาททอง เสด็จข้ามฟากฝั่งมหรณพเฉลิมภพกรุงทวารวดี พระโองการให้ถาปนาที่ท้องสนามในเปนพระอุโบสถหอไตรเสร็จ ก่อพระเจดียถานประจุพระบรมธาตุพร้อมเสร็จ ให้ บุรณวัดโพ ณ ปลายปีองค์เชียงสือมาสู่โพธิสมภาร”

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพที่เมืองเขมรเพื่อมาปราบปรามการจลาจลที่กรุงธนบุรี และทรงรับอัญเชิญจากข้าราชการและราษฎรขึ้นทรงราชย์ในปีขาล จัตวาศก จุลศักราช 1144 ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

ต่อมาทรงสร้างพระนคร ป้อม ปราสาทราชมณเฑียร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์)

ล่วงถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 และโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเป็น “วันที่ระลึกมหาจักรี” นับแต่บัดนั้นมา

ปีต่อมาทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีพิธีถวายบังคมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า กระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2525 มติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อการเรียกวันที่ 6 เมษายนของทุกปีว่าวันจักรี เป็น วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *